VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŘETENOVÁ ČERPADLA S.R.O.
(dále jen jako „VOP“) vydané s účinností k 1. 5. 2019

 

 

ÚVOD

 • Tyto VOP jsou vydány společností Vřetenová čerpadla s.r.o., se sídlem Hrdibořice 44, Kralice na Hané, PSČ 798 12, IČ: 26945363, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47244. (dále jen „prodávající“), jako všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 • Tyto VOP upravují prodej zboží (dále jen „zboží“) prodávajícím v České republice a v zahraničí ze sortimentu prodávajícího.  Tyto VOP upravují i zhotovení díla prodávajícím jako zhotovitelem (dále jen „dílo“).
 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupní smlouva, cenová nabídka

 • Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávajícímu dojde písemné potvrzení (akceptace) cenové nabídky kupujícím v době platnosti této cenové nabídky. Písemná forma je zachována i v případě, že je tato cenová nabídka akceptována (potvrzena) emailem. Písemným potvrzením nabídky, kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, úplně s nimi souhlasí, bezvýhradně je akceptuje a tyto Všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí takto uzavřené kupní smlouvy. Písemným potvrzením (akceptací) cenové nabídky se rozumí i písemná objednávka kupujícího.
 • Předmětem uzavřené kupní smlouvy je zboží (dále jen „zboží“) prodávajícího, specifikované v cenové nabídce prodávajícího.  Prodávající se zavazuje dodat zboží a kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit za dodané zboží kupní cenu podle sjednaných podmínek.
  Jestliže kupující v době platnosti cenové nabídky tuto nabídku písemně nepotvrdí, cenová nabídka prodávajícího uplynutím této lhůty automaticky zaniká. I před uplynutím lhůty je prodávající oprávněn cenovou nabídku změnit nebo odvolat i bez důvodu, avšak pouze do okamžiku potvrzení cenové nabídky kupujícím. Pokud potvrzení cenové nabídky ze strany kupujícího obsahuje dodatky, výhrady, omezení, odkaz na jiné Všeobecné obchodní podmínky, nebo jiné změny obsahu cenové nabídky, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena, jestliže prodávající s obsahem takového potvrzení cenové nabídky nevyjádří do 7 pracovních dnů zvláštní souhlas. K jakýmkoliv jiným všeobecným obchodním podmínkám, či nákupním podmínkám kupujícího se nepřihlíží, a to ani tehdy, když by všeobecné obchodné podmínky kupujícího, či jiné nákupní podmínky kupujícího vylučovali aplikaci těchto Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
 • Cenová nabídka je prodávajícím připravována na základě zadání a podkladů kupujícího. Kupující zodpovídá za správnost zadání a podkladů pro přípravu cenové nabídky. V případě, že se ukáže, že zadání a podklady pro přípravu cenové nabídky dodané kupujícím nebyly správné či úplné, nenese prodávající za tuto skutečnost žádnou odpovědnost a není to důvodem k jakékoliv reklamaci, uplatnění práva z vad, ukončení smlouvy, smluvním pokutám, či jakýmkoliv kompenzacím ze strany prodávajícího vůči kupujícímu, či třetím osobám.  Prodávající si vyhrazuje právo případné tiskové chyby v nabídce. Kupující je povinen uvést mechanické a chemické vlastnosti čerpaného média, pro které bude zboží použito v případě neúplné specifikace vlastností čerpaného média nenese prodávající zodpovědnost za funkčnost a životnost prodaného zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že ověřil chemickou odolnost navrhovaného materiálového provedení zboží a souhlasí s ním.
 • Odchylná ujednání v kupní smlouvě, příp. smlouvě o dílo (cenové nabídce) mají přednost před úpravou obsaženou ve V0P.
 • KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodané zboží v cenové nabídce uvedenou kupní cenu (dále jen „cena“). K ceně je připočtena DPH v zákonné výši.
 • Cena nebo její příslušná část bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet (dále jen „Účet“) Prodávajícího uvedený v daňovém dokladu (faktuře) vystaveném prodávajícím.
  Splatnost ceny se řídí podmínkami uvedenými v cenové nabídce, nebo na prodávajícím vystavené faktuře. Cena nebo její příslušná část se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet.
 • Jestliže je v kupní smlouvě uveden způsob úhrady – záloha (platba předem), zaplatí Kupující kupní cenu na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Jestliže byla dohodnuta platba předem, Prodávající není povinen do zaplacení dohodnuté platby dodat kupujícímu zboží.
  Informace o cenách jsou považovány za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu při opožděné platbě smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající a kupující se dohodli, že v případě nutnosti zaslání upomínky prodávajícím kupujícímu z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny nebo jiných závazků kupujícího, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu administrativní poplatek za první upomínku ve výši 500,- Kč. V případě předžalobní výzvy zaslané z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny, nebo jiných závazků kupujícího právním zástupcem prodávajícího kupujícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu k rukám právního zástupce prodávajícího náklady spojené s uplatněním pohledávky dle §513 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění  spočívající v úhradě  mimosmluvní odměny za právní zastoupení prodávajícího dle Vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, které vzniklo v důsledku prodlení s úhradou kupní ceny nebo jiných závazků kupujícího.
 • Uplatněním smluvní pokuty není vyloučen nárok na úrok z prodlení.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu ceny zboží v případě, že v meziobdobí od zpracování cenové nabídky do dodání zboží dojde ke změně kurzu amerického dolaru, britské libry, eura, případně jiné cizí měny vůči české koruně o více než 2 %.
 • Kupující není oprávněn zadržovat kupní cenu nebo její část, nebo reklamované zboží určené k navrácení pro jakékoliv důvody, nebo tyto nároky jednostranně započítat, a to včetně nároků z uplatněných vad (reklamací). Ztráta, odcizení nebo poškození zboží, ke kterému došlo po přechodu nebezpečí na zboží na kupujícího ani uplatněný nárok z vad nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit kupní cenu.
 • Dodání zboží, přechod nebezpečí na zboží, práva z vadného plnění (reklamace)
 • Není-li sjednáno jinak, je místem plnění místo dodání uvedené v cenové nabídce. Není-li místo dodání v cenové nabídce uvedeno, je místem plnění sídlo prodávajícího.
 • Dodání zboží na dohodnuté místo je kupující povinen zajistit na své náklady a nebezpečí, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupující se zavazuje, že odebere zboží nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení výzvy od prodávajícího. Jestliže kupující po výzvě prodávajícího nepřevezme zboží ve lhůtě a na místě dojednaném v kupní smlouvě, je prodávající oprávněn žádat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky dohodnuté jako kupní cena za každý den prodlení; nebo může prodat zboží a žádat rozdíl mezi původně sjednanou kupní cenou a částkou získanou za prodej zboží; a účtovat skladné ve výši 200,- Kč denně.
 • Dodací lhůta uvedená v kupní smlouvě (cenové nabídce) je platná v době její přípravy a může se měnit v závislosti na vytížení výrobních kapacit výrobce v době akceptace nabídky. Prodávající je povinen kupujícího o této změně informovat. Takováto změna dodací doby nezakládá žádný nárok na ukončení smlouvy, či jakékoliv smluvní pokuty, kompenzace apod.
 • Prodávající je oprávněn, není-li dohodnuto jinak, zajistit dostatečné pojištění přepravy zboží.
 • Náklady na pojištění jdou k tíži kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
 • Jestliže si smluvní strany neujednaly jinak, je při dodání menšího nebo většího množství zboží, než jak bylo stanoveno ve smlouvě, kupující povinen v případě dodání menšího množství zboží takovou dodávku přijmout a v případě dodání většího množství zboží je přebytečné množství zboží oprávněn odmítnout.
 • Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtách dle uzavřené kupní smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv platby prodávajícímu; o dobu takového prodlení se automaticky posunuje doba dodávky ze strany prodávajícího.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem nakládky zboží v sídle či provozovně prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.
 • Kupující prohlídne zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží. Právo z vad zboží kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to:
  u zjevných vad, u odlišného množství dodaného zboží, u poškození zboží způsobeného při dopravě zboží a u dodání jiného zboží do 24 hodin od převzetí zboží,
  u ostatních vad do 5 dnů ode dne, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 2 let od doby převzetí zboží,
  do konce záruční doby u vad, na které se vztahuje záruka prodávajícího, byla-li tato záruka poskytnuta, nebo do skončení lhůty k uplatnění vad.
 • V případě uplatnění práva z vad zboží, je kupující povinen zboží prodávajícímu doručit k posouzení vad zboží, nedohodnou-li se strany jinak.
 • Kupující je povinen užívat zboží v souladu s návodem na instalaci a údržbu. V případě, že kupující nerespektuje doporučení a informace uvedené v návodu na instalaci a údržbu, nenese prodávající žádnou zodpovědnost za případné škody, vady či reklamace.
 • V případě, že ve lhůtě k uplatnění práva z vadného plnění (v záruční lhůtě) kupující provede jakýkoliv zásah (servis nebo opravu) zboží, kterou prodávající klasifikuje jako neodborný zásah, budou jakékoliv práva kupujícího z vadného plnění na zboží neuznány.
 • V případě, že v rámci opravy (servisu) musí být zboží, z důvodu provedení servisu či diagnostiky pro účel tvorby nabídky na servis rozebráno, bude prodávající postupovat tak, že poškozené díly, které se vyměnily v rámci servisu, budou uplynutím lhůty 1 měsíce od dodání (fakturace) provedeného servisu zlikvidovány, pokud si je kupující, již při objednání servisu písemně nevyžádá vrátit zpět.
 • Kupující souhlasí s tím, že poškozené zboží kupujícího, na která byla zaslána kupujícímu nabídka na opravu a ze strany kupujícího nedošlo k objednání servisu, či opravy (uzavření kupní smlouvy), anebo písemné žádosti o zaslání poškozeného čerpadla zpět bez opravy, budou ve lhůtě 1 měsíce od odeslání nabídky na opravu zboží zlikvidována. Kupující souhlasí s tím, že v případě zpětného zaslání zboží bez opravy na jeho žádost, nese náklady spojené s tímto zpětným odesláním a náklady spojené s identifikací závady a zavazuje se je uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
 • V případě, že je prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, či jiných pověřených osob účasten spuštění (start – up) zařízení jehož součástí je předmět koupě do provozu, nepřejímá jakoukoliv zodpovědnost za správné spuštění zařízení, jehož součástí je předmět koupě. Prodávající rovněž nezodpovídá za jakékoliv další škody, které by mohly vzniknout v souvislosti se spouštěním zařízení, jehož součástí je předmět koupě.

SMLOUVA O DÍLO

 • V případě, že prodávající dodává zboží jako součást díla a mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena smlouva o dílo, vztahují se tyto VOP přiměřeně i na smluvní vztah vzniklý z této smlouvy o dílo s odchylkami stanovenými dále v těchto VOP, či právních předpisech.
 • Předmětem uzavřené smlouvy o dílo se prodávající jako zhotovitel zavazuje pro Kupujícího jako objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo (dále jen „dílo“) a Kupující jako objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, specifikovanou v cenové nabídce prodávajícího jako zhotovitele.
 • Ustanovení těchto VOP se přiměřeně použijí i v případě vzniku smlouvy o dílo mezi prodávajícím jako zhotovitelem a kupujícím jako objednatelem. Pro případ uzavření smlouvy o dílo se termínem „kupní smlouva“ rozumí „smlouva o dílo“, termínem „kupní cena“ se myslí „cena díla“, termínem „zboží“ se rozumí „dílo“. Prodávající se považuje za zhotovitele a kupující je objednatelem.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 • Prodávající má vlastnické právo ke zboží specifikovaném v kupní smlouvě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za zboží a všech splatných pohledávek prodávajícího. Kupující je povinen do zaplacení kupní ceny za zboží o něj pečovat, chránit jej před poškozením nebo odcizením.
 • V případě, že se zboží stane součástí cizí věci (nebude existovat jako samostatná věc) a vlastníkem této cizí věci je kupující, zavazuje se kupující, že s takovou věcí nebude do zaplacení plné ceny jakkoliv disponovat (tj. zejména takovou věc jakkoliv nezcizí ani neposkytne jako jistotu).
 • Pokud by se zboží mělo stát součástí věci, která není ve vlastnictví kupujícího, ale je ve vlastnictví třetí osoby, je kupující povinen na tuto skutečnost tuto třetí osobu, jakož i prodávajícího písemně upozornit.  V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat, aby cena byla uhrazena před dodáním zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na poskytnutí jiné jistoty.
  Kupující je oprávněn zboží zpracovávat i před přechodem vlastnického práva ke zboží, a to způsobem, kterým nedojde k narušení vlastnického práva prodávajícího a/nebo ke snížení hodnoty zboží.
 • Kupující a prodávající se dohodli pro případ, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, a disponuje se zbožím ve vlastnictví prodávajícího, má prodávající právo:
  volného vstupu zástupců prodávajícího do nemovitostí kupujícího a právo na zpřístupnění údajů o manipulaci se zbožím,
  na jakékoliv výnosy kupujícího, které mu v důsledku neoprávněné manipulace a dispozice se zbožím vznikly až do zaplacení všech pohledávek prodávajícího.
 • Pokud kupující poskytne prodávajícímu dostatečnou jistotu či jinak zajistí zaplacení ceny a prodávající tuto skutečnost (tj. že mu byla poskytnuta dostatečná jistota nebo jinak zajištěno zaplacení ceny) písemně potvrdí, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího k okamžiku podpisu písemného potvrzení o této skutečnosti.

Zachování mlčenlivost

 • Kupující je povinen dodržovat obchodní tajemství prodávajícího a zachovávat mlčenlivost o všech informacích, týkajících se jeho obchodních záležitostí.

UKONČENÍ SMLOUVY

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy (smlouvy o dílo) v případě, že:
  kupující je v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu;
  na kupujícího bylo zahájeno insolvenční řízení;
  kupující porušil kupní smlouvu jinak, než dle písmene a) a přes výzvu prodávajícího k nápravě, nenapravil toto porušení ani ve lhůtě 20 dní od doručení výzvy.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od KS v případě, že:
  prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více jak 90 dní;
  na prodávajícího byl prohlášen konkurs;
  prodávající porušil kupní smlouvu a přes písemnou výzvu kupujícího k nápravě, nenapravil toto porušení ani ve lhůtě 20 pracovních dní od doručení výzvy.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího z důvodu uvedeného v odstavci 8.1., je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny zboží dle KS v případě nevyrobeného zboží a smluvní pokutu ve výši 80 % ze sjednané kupní ceny již vyrobeného zboží nebo zboží, jehož výroba již byla zahájena, jehož se odstoupení týká. Smluvní strany považují uvedené smluvní pokuty za přiměřené a to s ohledem na vysokou specifičnost dodávaného zboží (díla).
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího z jiného důvodu než je uvedeno v bodě 8.1., má kupující právo na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v důsledku odstoupení, maximálně do výše 10 % z hodnoty zboží, které bylo předmětem ukončené kupní smlouvy.

Řešení případných sporů a místo soudu

 • V případě, že kupující bude podnikatelem se sídlem na území České republiky, je soudem příslušným pro spory mezi prodávajícím a kupujícím věcně příslušný soud, v jehož obvodu leží sídlo prodávajícího.
  Závěrečná ustanovení
 • Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své případné pohledávky za prodávajícím proti ceně za zboží nebo jakékoliv jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy ani postoupit jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím třetí osobě.
  V případě, že by některé z ustanovení těchto VOP bylo neplatné či neúčinné nebo se stalo neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení VOP.
 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2019.